Sökning: "Spedition"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Spedition.

 1. 1. Inre effektivisering inom tjänstesektorn En studie med fokus på inre effektivitet, förbättringar och förenklingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Maria Sundin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Effektivisering; Förbättring; Förenkling; Muda; Slöseri; Kontor; Spedition;

  Sammanfattning : Inom företagsvärlden blir det viktigare och viktigare att ha bra processer för att tillmötesgå sina kunder på ett tillfredsställande sätt. Effektivisering och förbättring av arbetsprocesser blir därför betydelsefullt. Att eliminera olika slöserier i arbetsprocesserna kan ge positiva utfall om det görs på rätt sätt. LÄS MER

 2. 2. Processkartläggning i samband med verksamhetsflytt : En fallstudie på SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems spedition- och ankomstprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Tobias Rådegård; David Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :Goods reception; moving of an operation; process mapping; forwarding and arrival processes; customer requirements; Godsmottagning; verksamhetsflytt; processkartläggning; spedition- och ankomst; kundkrav;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med detta examensarbete är att studera hur idag två helt skilda verksamheter; SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems, arbetar med spedition- och ankomstprocesser. Detta för att undersöka bakgrunden till vad som utformat processerna och för att säkerställa att dessa tillfredsställs då de tillsammans ska bedriva godsmottagning från och med 2017. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett ekonomistyrsystem för AB Spedition Group. En aktionsforskningsprojekt under tidspress

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Brogren; Christofer Montell; [2009-01-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag saknar den nybildade koncernen AB Spedition Group ettgemensamt ekonomistyrsystem. Uppsatsen behandlar utformningen av ett system som kanharmonisera koncernens interna månadsrapportering. Författarnas frånvaro av tidigareerfarenheter inom området och en snäv tidsram ledde fram till uppsatsens syfte. LÄS MER

 4. 4. Improvment of the shiping release process at Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Rickard Holst; Ida Wide; [2009]
  Nyckelord :Shipping release; remburs; letter of credit; inspektioner; packinspektioner; INCO-terms; leverans; internationell handel; industri;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att analysera packinspektionsflödet samt att presentera förbättringsförslag för att effektivisera transportpackningsprocessen och reducera platsbristen på packytan. Arbetet är utfört på Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) i Finspång under sommaren och hösten 2009. LÄS MER

 5. 5. Bristidentifiering & effektivisering av materialförsörjningen på SAAB Microwave Systems

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Patrick Phua; Daniel Gåsvaer; [2009]
  Nyckelord :Flödesanalys; Materialförsörjning; Supply Chain; Leverantörsutveckling; Kvalitetskontroll;

  Sammanfattning :  Saab Microwave Systems (SMW) is a business unit within Saab AB that manufactures and develops different types of radar- and sensor systems for naval, airborne and ground based forces as well as within the market for civil security. In addition to the manufacturing of radar and sensor systems they also provide different types of service concepts. LÄS MER