Sökning: "Speech synthesis"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Speech synthesis.

 1. 1. SPEECH SYNTHESIS AND RECOGNITION FOR A LOW-RESOURCE LANGUAGE Connecting TTS and ASR for mutual benefit

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liliia Makashova; [2021-09-23]
  Nyckelord :Speech synthesis; automatic speech recognition; low-resource language; machine learning; transfer learning;

  Sammanfattning : Speech synthesis (text-to-speech, TTS) and speech recognition (automatic speech recognition, ASR) are the NLP technologies that are the least available for low-resource and indigenous languages. Lack of computational and data resources is the major obstacle when it comes to the development of linguistic tools for these languages. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet digitala lärverktyg : Högstadieelevers uppfattningar om digitala lärverktyg och dess språkliga stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Weronica Holm; Åsa Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital learning tools; Dyslexia; Inclusive education; Language impairment; Multimodal theories; Sociocultural perspectives; Special education teachers; Digital kompetens; Digitala lärverktyg; Dyslexi; Inkludering; Multimodal teoribildning; Sociokulturella perspektiv; Speciallärare; Språkstörning;

  Sammanfattning : I litteratur och tidigare forskning framgår digitala lärverktyg som viktiga hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Datorn och dess program som rättstavning, talsyntes och tal-till-text kan ha en avgörande betydelse för dem för att nå målen i sin utbildning. LÄS MER

 3. 3. Talsyntes Påverkan på Mellanstadieelevers Textförståelse : En kvantitativ, Explorativ Studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maggie Doweyko Nilsson; Ellinor Göransson; [2021]
  Nyckelord :Speech synthesis; text comprehension; assistive technology; decoding; reading; language comprehension; simple view of reading; Talsyntes; Textförståelse; Assisterande teknik; Avkodningsförmåga; Läsning; Språkförståelse; simple view of reading;

  Sammanfattning : Aim and research questions: The study examined how text comprehension of middle school students in Sweden changed depending on the modalities of reading and speech synthesis. Impact on the outcome based on factors such as decoding ability, working memory, gender and multilingualism were examined. A new text comprehension test was evaluated. LÄS MER

 4. 4. ATT FRÄMJA NUTRITION HOS PERSONER MED DEMENS : EN systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mouna Ben Haj Youssef; Elbera Selo; [2021]
  Nyckelord :Demens; Kvalitativ studie; miljö; måltid; näring;

  Sammanfattning : Background: Dementia is a condition for several diseases affecting primarily the elderly population causing impaired cognitive abilities. Other complications include weight loss, nutritional concerns, diminished speech ability and personality changes amongst other. LÄS MER

 5. 5. Generative Adversarial Networks for Cross-Lingual Voice Conversion

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Ankaräng; [2021]
  Nyckelord :Generative Adversarial Network; CycleGAN; Cross-Lingual Voice Conversion; Speech Synthesis; Machine Learning;

  Sammanfattning : Speech synthesis is a technology that increasingly influences our daily lives, in the form of smart assistants, advanced translation systems and similar applications. In this thesis, the phenomenon of making one’s voice sound like the voice of someone else is explored. LÄS MER