Sökning: "Spel"

Visar resultat 1 - 5 av 3159 uppsatser innehållade ordet Spel.

 1. 1. Maktrelationer i barns lek - En kvalitativ studie om barns interaktion och strategier för maktutövning i lek.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Mattsson; Hanna Oskarsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Tillträdesstrategier; exkluderingsstrategier; makt; interaktion; kommunikation.;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska barn få förutsättningar till att fungera i grupp, där de ska få möjlighet att träna på att samarbeta och ta ansvar för gemensamma regler i leken. I relation till detta vill vi undersöka hur detta sätts på spel i barns lek och hur asymmetriska relationer också är del av vardagen på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Synergieffekt eller spel för galleriet? : Samverkan mellan skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Sten; Josefin Berglund; [2024]
  Nyckelord :Collaboration; Mental illness; School; Child- and adolescent psychiatry; Samverkan; Psykisk ohälsa; Skolan; Barn- och ungdomspsykiatrin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka samverkan mellan skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) utifrån professionellas upplevelser. För att besvara studiens syfte antogs en kvalitativ ansats där sju halvstrukturerade intervjuer genomfördes med kuratorer och enhetschef från BUP samt skolkuratorer och skolsköterska från skolans elevhälsa. LÄS MER

 3. 3. Verktyg och metoder för att skapa variation vid implementering av ljud i interaktiv media

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Linus Sydstrand Andersson; [2024]
  Nyckelord :Ljuddesign; ljudproduktion; interaktiv media; tv-spel; datorspel; implementering; immersion; variation; repetition; Wwise; randomisering; realtidseffekter;

  Sammanfattning : Detta arbete har som mål att identifiera grundläggande verktyg och metoder för att skapa variation och undvika repetition i ljud vid implementering av ljud i interaktiv media såsom dator- och tvspel. För att kunna identifiera dessa verktyg och metoder är det viktigt att förstå bakgrundsproblematiken med störande och potentiellt immersionsbrytande spelelement dit repetitiva ljud kan räknas. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av spelelement i matematikundervisning : Effekter och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lucas Engström; Tanja Trkulja; Andina Gashi; [2024]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; elevers spelupplevelse; undervisningsmetoder och traditionell undervisning;

  Sammanfattning : I skolan har den traditionella metoden för undervisning länge dominerat i klassrummen. Däremot har barns intresse för spel öppnat dörren för ett spelbaserat lärande, inte minst inom matematikämnet. Fler och fler pedagogiska spel skapas och möjligheterna att implementera spel eller spelelement i undervisningen är många. LÄS MER

 5. 5. Faktorer vid planering av matematikundervisning på låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Vivianne Slezinger; Josefine Jensen; [2024]
  Nyckelord :ATD; matematik; planering; ramfaktorteorin; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Forskning visar att läroboken i matematik har en stor roll bland de yrkesverksamma lärarna i grundskolan. Läroboken kan användas på olika sätt och i olika stor utsträckning. I Sverige är läroböckerna inte granskade av myndigheter vilket gör att det inte går att garantera att de följer läroplanen. LÄS MER