Sökning: "Split plot"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Split plot.

 1. 1. ACT och fördomsfullhet - att förändra psykologisk flexibilitet och empati i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Lundgren; Charlotta Hasselberg; [2019]
  Nyckelord :Psykologisk flexibilitet; fördomar; Acceptance and commitment training; ACT; empati; social dominansorintering; SDO; ingruppsidentifikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om ACT-träning i grupp (Acceptance and Commitment Training) kunde leda till ökad psykologisk flexibilitet och empati, och minskad fördomsfullhet. Social dominansorientering och ingruppsidenitifikation studerades också som eventuella moderatorer. LÄS MER

 2. 2. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 3. 3. Tillväxteffekter för tall 33 år efter konventionell gallring och gödsling

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Gustav Nord; [2018]
  Nyckelord :gallring; gödsling; långsiktig; tillväxt; thinning; fertilization; long-term; growth;

  Sammanfattning : Gallring och gödsling är i Sverige två vanliga och viktiga skogskötselåtgärder. Gallring är den arealsmässig vanligaste skogsbruksåtgärden. Skogsgödsling däremot har varierat i omfattning de senaste årtiondena och är idag inte särskilt omfattande. LÄS MER

 4. 4. Analytics tool for radar data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hampus Naumanen; Torsten Malmgård; Eystein Waade; [2018]
  Nyckelord :Data management; Radar data; Java; Binary data; Interface; Software; Analytics tool; Databehandling; Radardata; Java; Binärdata; Gränssnitt; Program; Analysverktyg;

  Sammanfattning : Analytics tool for radar data was a project that started when radar specialists at Saab needed to modernize their tools that analyzes binary encoded radar data. Today, the analysis is accomplished using inadequate and ineffective applications not designed for that purpose, and consequently this makes the analysis tedious and more difficult compared to using an appropriate interface. LÄS MER

 5. 5. Effekten av Visuell Perceptionsträning genom Imagery på Juniorfotbollsspelares Passningsspel

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Dennis Roxström; [2016]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med studien är att undersöka effekten av visuell perceptionsträning genom ett visualiseringsprogram på juniorfotbollsspelares passningsspel. Den frågeställning som ska besvaras är: - Vad är förändringen avseende procent korrekta passningar efter en intervention av ett visualiseringsprogram? Metod Till studien gjordes ett bekvämlighetsurval av 10 manliga fotbollsspelare (ålder 13,4 ± 0,5) med 7,3 (± 0,8) års erfarenhet av organiserad fotboll. LÄS MER