Sökning: "Sport and health"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden Sport and health.

 1. 1. Hälsa och hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa : En enkätstudie med lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Health; KASAM; Pathogenic; Salutogenic; Hälsa; KASAM; Patogen; Salutogen;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvantitativ undersökning med syftet att undersöka hur synen på hälsa skiljer sig mellan yrkesverksamma idrottslärare i landet. En jämförelse gjordes också på basis mellan kön, ålder och examinationsår. LÄS MER

 2. 2. Talangutvecklingsmiljö, grundläggande psykologiska behov och psykologiskt välbefinnande hos svenska idrottselever vid ett nationellt idrottsgymnasium (NIU)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stark Simon; Wemmert Albin; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; competence; relatedness; talent development; psychological well-being; Autonomi; kompetens; samhörighet; talangutveckling; psykologiskt välbefinnande;

  Sammanfattning : Idrottselever riskerar att förlora kvalité på sitt välbefinnande då de ställs inför flerautmaningar i en sådan talangutvecklingsmiljö. Forskning kring talangutveckling har visat attdet är flera faktorer i miljön som påverkar idrottares tre grundläggande psykologiska behovoch psykologiska välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i skolan : En studie om implementering av fysisk aktivitet i grundskolan utöver ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tobias Fredholm; Christoffer Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; implementation; primary school; Fysisk aktivitet; implementering; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är var undersöka implementeringsprocessen av fysisk aktivitet utöver ämnet idrott och hälsa på fyra grundskolor. Arbetets frågeställningar var: Vad är skolans incitament för ökad fysisk aktivitet? Vilka förberedelser genomfördes av skolan? Vilken typ av aktivitet är mest framträdande? Vilken roll spelar utvärdering i implementeringsprocessen? Vilka är de avgörande faktorerna i en implementeringsprocess? Metod: I arbetet användes en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom intervjuer med fyra individer som på något sätt är ansvariga för en rörelsesatsning på respektive skola. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 5. 5. From Movement in School to being Active in a Sport Organization outside of School

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michela Bengtsson; Elinore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Social sustainability; Environmental sustainability; Economical sustainability; External sport organization; Sport organization; Organized sport; After school program;

  Sammanfattning : Previous research has shown that the existence of after school program is beneficial for children's health and their academic performance. Lorensborgsskolan, an elementary school situated in Malmö, implemented a project called “From movement in school to being active in organized sports” where they started a school sport organization. LÄS MER