Sökning: "Sporting commentator"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sporting commentator.

  1. 1. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

    Författare :Henny Bucht; [2019]
    Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER