Sökning: "Sports Organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Sports Organisation.

 1. 1. Hur mår svensk innebandy? : En kvantitativ undersökning om förekomsten kring svensk innebandys psykiska faktorer samt föreningars preventiva och reaktiva arbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simon Svensson; Jesper Svensson; [2020]
  Nyckelord :Elite athletes; elite sports; floorball; mental health; mental illness; mental illness framework; prevention of mental illness.; Elitidrott; elitatleter; innebandy; psykisk ohälsa; ramverk för psykisk ohälsa; prevention av psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : The essay starts with an introduction to the chosen topic. Then the background goes through the different definitions of mental illness and elite sports, the correlation between these two, the stigmatisation of mental illness and lastly promotional and preventional work. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror att det ser rätt bra ut utan att veta exakt" : En intervjustudie om domarbrist och svensk fotbolls domarorganisation

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Törner; [2020]
  Nyckelord :Football; soccer; referee; referee committee; organization; Swedish Football Association; Fotboll; domare; domarkommitté; organisation; Svenska Fotbollförbundet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Den här studiens syfte är att undersöka eventuell domarbrist i Sverige samt svensk fotbolls domarverksamhet på distriktsnivå kopplat till makt och ledarskap, representation och organisation, allt med grund i frågeställningen om domarbrist finns eller inte. Frågeställningarna som studiens resultat baseras på lyder som följer: -       Är det domarbrist i Sverige, och vad innebär det i så fall för verksamheten? -       Vilka bakgrunder finns representerade bland studiens respondenter? -       Vilka eventuella utmaningar står distrikten inför kopplat till representation? -       Vem bär ansvaret för hur distriktsverksamheten bedrivs ur distriktens perspektiv? -       Hur vill distrikten utveckla sina domarverksamheter framöver? Metod För att kunna besvara studiens frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta domarkommittéordförande från olika distrikt inom svensk fotboll, rekryterade genom ett handplockat urval. LÄS MER

 3. 3. Hur är det möjligt?: En uppsats om framgångsrika svenska herrelitidrottsföreningars verksamhet på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mika Loimi; Jakob Freberg; [2020]
  Nyckelord :mindre ort; elitidrott; organisationsstruktur; lokal identitet; ideellt engagemang;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt att driva en högpresterande herridrottsförening inom lagidrott på en mindre ort. Med detta som bakgrund vill vi studera hur de utvalda föreningarnas organisationer är utformade med hjälp av Mintzbergs organisationsteori. LÄS MER

 4. 4. The role of civil society organisations in labour market integration of young immigrants in Sweden: An analysis of the organisation Right To Play

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Labour market integration; Civil society organisations; Youth; Institutional Entrepreneurship;

  Sammanfattning : During the year of 2015 and the large migration wave that hit Europe, many unaccompanied young refugees came to Sweden. For this particular group, the challenge is to become integrated to the labour market in order to receive a permanent residency permit in Sweden after they graduate their upper secondary education. LÄS MER

 5. 5. Orosanmälningar från idrottsföreningar - en studie om ledares kunskap angående barn som far illa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Victoria Larsson; Petra Hedberg; [2020]
  Nyckelord :child maltreatment; child abuse; coach; notification of concern; sports;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand why so few notifications of concern regarding children are made from sports clubs to social services, the organisation charged with managing such concerns. To be able to understand this phenomenon organisational factors and sport coaches knowledge of warning signs of child maltreatment was studied. LÄS MER