Sökning: "Språk didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade orden Språk didaktik.

 1. 1. Att främja barns språkutveckling : En kvalitativ intervjustudie med exempel från förskollärare inom Waldorf, Reggio Emilia och Montessori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecka Wendel; Eva Malm; [2024]
  Nyckelord :Reggio Emilia; Montessori; Waldorf; språkutveckling; språkfrämjande; språk; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare inom Montessori, Reggio Emilia och Waldorf beskriver sitt arbete med att uppfylla läroplanens mål gällande att främja barns språkutveckling. Läroplanen för förskolan fastställer strävansmål som innebär att förskolan ska främja barns språkutveckling, men den ger inte konkreta riktlinjer för hur detta arbete ska genomföras. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling i förskola : En studie om förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Elizabeta Antonov; Fataneh Khanjani; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förskollärare; TAKK och bild-teckenstöd; språkutveckling; stöttning; mediering.;

  Sammanfattning : Dagens förskola präglas av flerspråkighet och kulturell mångfald. Många barn talar annat språk än svenska i hemmet. Förskolan och förskollärares arbete utgör en viktig del av barns lärande och utveckling. Förskollärare har en central roll när det kommer till att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Språklig och berättarteknisk komplexitet i långa litterära bokserier riktade till F-3 : En språk- och litteraturdidaktisk studie av långserieböcker och deras lärarhandledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Johanna Bengtsson; Ellie Uggla; [2024]
  Nyckelord :Långseriebok; Lärarhandledning i skönlitterär läsning; litterär repertoar; LIX; LasseMajas Detektivbyrå; PAX; Handbok för superhjältar; Musse Helium;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur elevers möjlighet till språklig utveckling och utveckling av litterär repertoar kan påverkas av läsning av långserieböcker och det innehåll som de tillhörande lärarhandledningarna lyfter fram. Vidare kommer en diskussion om lärarens kompensatoriska uppdrag att föras i förhållande till läsintresse, litterär repertoar och lärarhandledningarnas didaktiska val. LÄS MER

 4. 4. Språkrika lärmiljöer i förskolan : En kvalitativ studie om inomhusmiljöns betydelse för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Bogren; Ellinor Cedergren; [2024]
  Nyckelord :språkutveckling; inomhusmiljö; förskola; sociokulturell teori; intervjuer; observationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare planerar och utformar inomhusmiljön för att stimulera barns språkutveckling. Studien bestod av två delstudier. Delstudie I intervju och delstudie II observation. Insamlingsmetoden för delstudie I intervju var semistrukturerade intervjuer och fem förskollärare intervjuades. LÄS MER

 5. 5. “Då sjunger jag alltid. För att förstärka det vi gör. För det är ju mitt uppdrag och det är ju då det kan ske en språkutveckling” : Musikens relation och bidrag till språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linn Petersson; Laura Salazar; [2024]
  Nyckelord :Musikundervisning; musik; språkutveckling; förskollärare; förskola; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervju.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studier är att bidra med kunskap om vilka arbetssätt förskollärare använder sig av för att implementera musik i verksamheten. Att skapa meningsfull musikundervisning för barnen är en mycket väsentlig process, detta för att barnen ska våga utforska och bli utmanade i deras kreativa tankeprocess. LÄS MER