Sökning: "Språkhistoria svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Språkhistoria svenska.

 1. 1. "Knowledge of languages is the doorway to wisdom" : En studie av språkhistoria i en gymnasial lärobok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ellinor Hellberg; [2021]
  Nyckelord :gymnasiet; lärobok; språkhistoria; svenska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll vilken kurslitteratur vi har? : Språkhistoriska prioriteringar i gymnasiets läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Malin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Teaching aids; language history; equal schooling; Swedish; upper secondary level; Läromedel; språkhistoria; likvärdig skola; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : När läromedel skapas sker ett urval av vilket innehåll samt vilka förmågor och kunskapersom eleven ska utveckla baserat på styrdokumentens utformning. Dock finns det intelängre en statlig läromedelsgranskning utan det ligger istället i den individuella lärarenshänder. LÄS MER

 3. 3. Håller grannspråken ihop svensklärarna? : Undervisning i övriga nordiska språk på lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Wilhelm Petersson; [2020]
  Nyckelord :grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarutbildning; lärarstudenter; svenskämnet; grannspråksdidaktik; nordisk språkgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i och om övriga nordiska språk är organiserad på ämneslärarutbildningen i svenska. Ett delsyfte är att undersöka universitetslärares erfarenhet av att ge sådan nordisk undervisning. Materialet för studien är kursplaner från samtliga 28 ämneslärarutbildningar i svenska. LÄS MER

 4. 4. Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett : Språkhistoria i svenskämnets läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fabián Andrés Vega Karjalainen; Maria Karlberg; [2020]
  Nyckelord :brukstext; läromedel; multimodal analys; språkhistoria; Svenska 3; svenskämnet.;

  Sammanfattning : Den här är en studie av gymnasiets läromedel för Svenska 3, och mer specifikt de delar somberör språkhistoria. Vi analyserar stoffet via ett multimodalt perspektiv eftersom dessakombinerar skrifttext, det vill säga den formen av text som består av skriftligt verbalspråk inomdet utvidgade textbegreppet, bilder, diagram, informationsrutor, och dekorationer. LÄS MER

 5. 5. Rökstenen och skolan : En studie om Rökstenen och runsvenskan i gymnasieskolans läromedel och svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yazan Al Abdalla; [2020]
  Nyckelord :Rökstenen; Språkhistoria; Textanalys; Komparativ metod; Multimodalitet; Pedagogik; Svenskundervisning; Runsvenska; Läromedel;

  Sammanfattning : Syfte: I studien undersöks tre olika läromedel för kursen Svenska 3 samt olika tolkningar av inskriften på Rökstenen. Studien leder till kunskap om hur det går att sammanfläta tolkningarna av Rökstenens inskrift med de centrala innehållen för kursen Svenska 3. LÄS MER