Sökning: "Språkideologier"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Språkideologier.

 1. 1. FLERSPRÅKIGHET I EUROPA - En diskursanalys av centrala EU-dokument om språklig mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Lundeström; [2021-05-11]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; EU-dokument; Europeiska kommissionen; Flerspråkighet; Kultur; Språkideologier; Språkpolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the European Commission's documents written aboutmultilingualism in Europe. A discourse analysis is used to explore how language used by theCommission displays their construction of arguments and the use of language ideologiesamongst other things. LÄS MER

 2. 2. Begravningsplatsers språkliga landskap : En Linguistic Landscape-studie om flerspråkighet bortom döden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cornelis Gerardus Willemsen; [2021]
  Nyckelord :LL-forskning; språkligt landskap; lingvistiskt landskap; språkideologier; Skogskyrkogården; begravningsplats;

  Sammanfattning : De språkliga val som görs i den allmänna skyltningen på en (semi-)offentlig plats berättar någonting om rådande uppfattningar om språk i ett visst sammanhang. De språkliga val som görs på en begravningsplats avslöjar något om vilka saker som anses vara viktiga för såväl den avlidna som de närstående. LÄS MER

 3. 3. Språkanvändning och språkideologier bland elever på språkintroduktion : En kvalitativ småskalig studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Adis Fazlji; [2021]
  Nyckelord :Språkideologier; språkintroduktion; språkporträtt; semistrukturerade intervjuer; Bakhtin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka språkanvändning och språkideologier i och utanför skolan bland flerspråkiga elever som läser på språkintroduktion. Frågeställningen var 1) Hur porträtterar flerspråkiga elever sin språkanvändning i en skolkontext och vilka språkideologier kan identifieras? 2) Hur porträtterar flerspråkiga elever sin språkanvändning utanför en skolkontext och vilka språkideologier kan identifieras? 3) Vilka skillnader och likheter finns i elevers språkanvändning och språkideologier beroende på kontext? Metoden bestod av att eleverna först färglade två språkporträtt för respektive kontext och sedan genomfördes en semistrukturerad intervju med dem. LÄS MER

 4. 4. Maktkamp om svenska språkets spelregler : En fältanalys av språkets relation till medborgarskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Daniel Ekström; Johnny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Language requirements; citizenship; language tests; field; language ideologies; Språkkrav; medborgarskap; språktest; fält; språkideologi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar den offentliga debatt som uppstått i kölvattnet av januaripartiernas förslag om språktest för medborgarskap som presenterades i januari 2019. Genom ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt undersöks de språkideologier och de synsätt på medborgarskap som kommer till uttryck i debattinläggen. LÄS MER

 5. 5. Om andraspråksinlärning och andraspråksinläraren i debatten om Sfi : En kritisk diskursanalytisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Linnea Rutström; [2019]
  Nyckelord :Sfi; media; språkideologi; kritisk diskursanalys; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de diskurser som manifesteras inom mediedebatten om Sfi 2018, samt synliggöra de underliggande budskapen inom dessa diskurser och förankra dem i rådande språkideologier. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Vilka diskurser kring Sfi kan identifieras i mediedebatten 2018? Vad sägs om andraspråksinlärning och andraspråksinläraren inom dessa diskurser? Vilka språkideologier framträder i debatten? Med teorier om språkideologi som bas och kritisk diskursanalys (CDA) som metod fokuserar studien på hur verkligheter konstrueras genom olika yttranden om Sfi. LÄS MER