Sökning: "Språkintroduktionsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Språkintroduktionsprogrammet.

 1. 1. Flerspråkig undervisning av nyanlända elever – transspråkande i en språkintroduktionskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Persson; [2021-09-02]
  Nyckelord :flerspråkiga resurser; transspråkande; translanguaging; nyanlända elever; svenska som andraspråk; Språkintroduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker transspråkande i undervisningen av flerspråkiga nyanlända elever på en gymnasieskolas Språkintroduktionsprogram med hjälp av följande frågor: Hur uppmuntras och används transspråkande av lärarna i undervisningen? På vilka sätt beskriver modersmålslärarna att flerspråkiga nyanlända elevers möjligheter till lärande påverkas av en undervisningspraktik som tillåter och uppmuntrar transspråkande? Forskning har visat att stöttning på modersmålet är en viktig faktor för nyanlända elevers skolframgång, samt har en positiv inverkan för andraspråkets utveckling. Modersmålslärarna blir därför betydelsefulla i undervisning som riktar sig till flerspråkiga nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Klassrumsinteraktion och skrivdiskurser i samhällskunskap i Gymnasieskolans Språkintroduktionsprogram – en språkdidaktisk studie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Björn Hagström; [2020-06-11]
  Nyckelord :nyanlända elever; klassrumsinteraktion; andraspråk; Språkintroduktion; Bernstein; SFL; skrivdiskurser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera interaktionsmönsterutifrån två lärares undervisning i samhällskunskap på Språkintroduktionsprogrammet.Vidare undersöker jag skrivhändelser och skrivpraktiker och dess syften iundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Rydaholmsmetoden - en interventionsstudie på Språkintroduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Granath; Elin Zettervall; [2020]
  Nyckelord :avkodning; intervention; Rydaholmsmetoden; specialpedagogik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att söka svar på om elever med svenska som andraspråk förbättrade sin avkodning och läshastighet med Rydaholmsmetoden samt deras upplevelse av metoden. Den intensiva lästräningen bedrevs under en begränsad tid och jämfördes med elever som endast hade ordinarie undervisning. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet : Musiklärares förutsättningar och pedagogiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tove Paulin; [2020]
  Nyckelord :språkintroduktion; SPRINT; musik och språk; andraspråksundervisning; musikundervisning; interkulturell pedagogik; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och utmaningar musiklärare upplever i sin undervisning för nyanlända elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Förhoppningen är att få en djupare förståelse för vilka metoder musiklärarna använder för språkutlärning, vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som finns i undervisningen för nyanlända elever och hur musiklärarnas utsagor kan förstås ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att verkligen göra någonting : Diskursiva förhandlingar om bildämnets värde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lovisa Parkman; [2020]
  Nyckelord :praktisk-estetiska ämnen; ämneskonceptioner; lärande; betyg;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur bildlärare beskriver bildämnet i förhållande till nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Studien bygger på en diskurspsykologisk analys av fem semistrukturerade intervjuer. Det visade sig att lärarna upplevt bildämnet som problematiskt ur ett flertal aspekter. LÄS MER