Sökning: "Språkliga medel"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Språkliga medel.

 1. 1. I och för sig och i och för sig : En komparativ studie av i och för sig i olika skeden av historien

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Edgren; [2018]
  Nyckelord :i och för sig; SUDi; Uneek; konstruktionsgrammatik; språkförändring;

  Sammanfattning : I och för sig är idag ett uttryck vars betydelse inte helt lätt låter sig härledas från de inbördes orden. En sökning i Språkbankens historiska korpusar ger vid handen meningar som […] lifwet är aldrig wigtigt i och för sig sielft, aldrig såsom ändamål, blott såsom medel till sedlighet (Stockholmsposten år 1820), där användningen verkar skilja sig från hur vi idag använder uttrycket. LÄS MER

 2. 2. Lyrikens kraft och makt : Det poetiska språket i Södergrans "Landet som icke är", Boyes "Hur kan jag säga..." och Thorvalls "Efteråt (4)"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Josefine Lindh; [2018]
  Nyckelord :elocutio; ethos; förtätning; pathos; retorik; språkliga verktyg; stilfigurer;

  Sammanfattning : Lyrik har sedan urminnes tider berört människor djupt och nyfikenheten om varför det förhåller sig så har lett till min uppsats där syftet är att undersöka vilka framträdande språkliga verktyg som finns i dikterna ”Landet som icke är”, ”Hur kan jag säga…” och ”Efteråt (4)”, samt att undersöka deras potentiella retoriska dimension. Den språkliga utformningen, elocutio, har undersökts utifrån ett antal frågor som ställs till dikterna vilka närläses och även analyseras utifrån tanken att ordval och andra språkliga medel ”vill” något med texten. LÄS MER

 3. 3. "Du blir mig" : En textanalys om statliga universitets identitetsskapande på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mia Miller; [2018]
  Nyckelord :universitet; myndighetstext; New Public Management; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fyra statliga universitet presenterar grundläggande information om sig själva via sina webbplatser. Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka språkliga medel – och i förekommande fall visuella medel – som de utvalda lärosätena väljer att använda för att uttrycka sin identitet i texterna. LÄS MER

 4. 4. Språkdräktens ideologi - Om ideologiska markörer i Liv Strömquists Kunskapens frukt och dess franska översättning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Ida Lodin; [2017]
  Nyckelord :ideologi; Liv Strömquist; litterära översättningar; tecknade serier; intersektionell feminism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks hur ideologi manifesteras och översätts i Liv Strömquists seriealbum Kunskapens frukt och dess franska översättning L’Origine du monde. Först analyseras källtexten för att identifiera vilka som är de viktigaste språkliga och grafiska medlen som författaren använder för att uttrycka ideologi. LÄS MER

 5. 5. Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten : En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2016]
  Nyckelord :värdegrund; vision; strategi; New Public Management; ideationell struktur; CDA; kritisk diskursanalys; textanalys;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks svenska statliga myndigheters värdegrundstexter. Uppsatsen skrivs inom projektet ”En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter”, och syftet är att se vilka språkliga medel som uttrycker önskade värderingar. LÄS MER