Sökning: "Språktillägnande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Språktillägnande.

 1. 1. "Någonting att samlas kring" : Förskollärares konstruktioner av digital teknik i relation till språkutvecklande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Enefjäll Mollwing; [2021]
  Nyckelord :digital teknik; förskola; socialkonstruktionism; språk; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera förskollärares konstruktioner av digital teknik i relation till språkutvecklande undervisning. Initialt studerades litteratur som behandlar utbildning, undervisning, digital teknik och språkutveckling. Vidare bygger studien på en fokusgruppsdiskussion med fyra förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Effektivt lärande : En undersökning av flerspråkiga elevers språktillägnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanne Sarmamy; [2018]
  Nyckelord :Språktillägnande; flerspråkighet; kodväxling; lärandemiljö och språkbad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvecklande undervisning kan utformas och vilka faktorer i undervisningen som bidrar till effektivt lärande för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i två klasser i årskurs tre på två olika skolor i Sverige. De metoder som används i denna studie är intervjuer och observationer av flerspråkiga elever och lärare. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers uppfattning om flerspråkighet för elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Maxedius; Petra Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; hörselnedsättning; stöd; stödfunktioner; digitala verktyg; tidig språktillägnande; tillgängligt språk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elever, inom specialverksamheter, att utveckla sin flerspråkighet. För att kunna svara på syftet ställde vi tre frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Utifrån dessa frågor genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med nio pedagoger verksamma inom specialverksamheter för döva och hörselskadade elever. LÄS MER

 4. 4. Emblem use in parent-child interaction : A longitudinal study

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Sofia Tahbaz; [2017]
  Nyckelord :Emblem use; language acquisition; formulaic gestures; parent-child interaction; productive vocabulary; Emblemanvändning; barns språkutveckling; fasta gester; förälder-barn interaktion; produktivt ordförråd;

  Sammanfattning : This thesis investigates emblem use exploratory in parent-child interaction. Emblems are conventional gestures with a verbal equivalent. The aim of this study was to answer if emblem use facilitates language acquisition. Formulaic gestures – fixed gestures accompanying songs – were examined as a subgesture of emblems. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraterna och synen på flerspråkighet i förskolan : en analys av statlig policyformulering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elina Näslund; Helena Insulander; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmålsundervisning; policydokument; Sverigedemokraterna; förskola; läroplansteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur flerspråkighet och modersmålsundervisning framställs i policydokument på statlig nivå. Detta med utgångspunkt i en riksdagsmotion från Sverigedemokraterna angående förslag till omskrivningar i förskolans läroplan, gällande flerspråkighet och modersmålsundervisning. LÄS MER