Sökning: "Språkutveckling; rörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Språkutveckling; rörelse.

 1. 1. “Jag sjunger hellre än bra...” : En kvalitativ studie om arbetet i förskolan med musik i åldrarna 1–3 år och hur förskollärare upplever ordet musikalisk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Carolina Larsson; Isabelle Lindstam; [2019]
  Nyckelord :musik; förskola; musikalisk; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra på vilka sätt förskollärare arbetar med musik mot yngre barn i åldrarna 1–3 år samt hur förskollärarna ser på musikalitet i arbetet med barnen. De frågeställningarna som vi har besvarat för att uppnå syftet är: På vilka sätt arbetar förskollärarna mot de yngre åldrarna (1–3 år) med musik? Och hur beskriver förskollärarna betydelsen av att vara musikalisk i användandet av musik? Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Musik som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling : Tre musikpedagogers uppfattningar om rim, ramsor, rytm och rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Gunnargård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra pedagogers beskrivningar av musicerande som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: Hur beskriver pedagogerna att de använder rim, ramsor, rytm och rörelse som verktyg i sin undervisning? Gynnar rim, ramsor, rytm och rörelse elevers språkutveckling, i så fall hur? Hur uppfattar pedagogerna en möjlig koppling mellan musik och språkutveckling? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. ”För barn är språk också ljud, rörelse och bild” : En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Stenström; Emma Hammar; [2019]
  Nyckelord :förskola; estetiska uttrycksformer; estetik; kommunikativa förmåga; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare och barnskötare på förskolor arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. Genom en kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor vill vi ta reda på hur förskollärare och barnskötare arbetar med estetiska uttrycksformer för att gynna barns kommunikativa förmåga. LÄS MER

 4. 4. Högfrekventa innehållsord i svenska bilderböcker - förskolebarns förmåga att producera vanligt förekommande innehållsord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Annie Karlsson; Anna Svensson; [2019]
  Nyckelord :barnspråk; korpus; lexikal-semantisk utveckling; semantiska domäner.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att bidra till insikter om den lexikal-semantiska utvecklingen genom att identifiera vilka innehållsord samt semantiska domäner barn förväntas behärska i förskoleåldern. Metod: En korpus av populära bilderböcker för svensktalande barn sammanställdes för att undersöka vilka ord som är högfrekventa samt vilka semantiska domäner dessa ord tillhör. LÄS MER

 5. 5. Musikens funktion i förskolan : En kvantitativ studie om musiken och sång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Victor Brännström; [2018]
  Nyckelord :Musik; sång; språk; matematik; skapande; lek; rörelse; barns utveckling och lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra möjliga mönster som kan finnas i musikens användning och funktion samt vilka faktorer som kan påverka pedagogers medvetenhet kring vad musik och sång kan bidra med till barns lärande. För att uppnå detta syfte har dessa frågeställningar använts: Hur mycket använder pedagoger sång och musik i förskolan? Vilken funktion har sång och musik i förskolan? Vilka bakgrundsfaktorer kan påverka pedagogers förhållningssätt kring användningen av musik och sång i förskolan? Enkäten skickades ut till pedagoger som arbetar i förskolan i 2 olika kommuner och har en svarsfrekvens på 44 %. LÄS MER