Sökning: "Språkutveckling genom böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Språkutveckling genom böcker.

 1. 1. Högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabine Andersson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; literacy; emergent litreracy; språkutveckling; och sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera förskollärarens syfte med och uppfattning om högläsning i relation till barns språkutveckling. I studien användes de teoretiska begreppen literacy, emergent literacy, språkutveckling och sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i Vygotskij. LÄS MER

 2. 2. Modersmål i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever sitt arbete med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Myhanna Magnusson; Marie Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Modersmål; språkutveckling; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studien äratt bidra med kunskap om hur förskollärarei förskolan upplever arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Empirin har samlats in genom enskilda semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor i en mindre kommun i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. " Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk...och så har vi svenska här " : En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Svitlana Abuhassira; Nur Mihoh; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; flerspråkighet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; modersmål;

  Sammanfattning : Olika lärmiljöer, arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie undersöktes hur tre förskolor arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Förskollärare. Hur läser ni för barnen? : En intervjustudie med fem förskollärare om hur de upplever sig själva som högläsare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mirja Vinter; Martina Jans; [2020]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; barn; förskollärare; intervju; böcker; litteracitet; samtal; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar barnens upplevelse av boken och lässtunden. De tre frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: hur resonerar förskolläraren över sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter, hur beskriver förskolläraren syftet med högläsning på förskolan och hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där fem intervjuer med förskollärare utförts för att få en förståelse för hur dessa förskollärare tänker, uppfattar och upplever sin roll som högläsare. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i klassrummet : En kvalitativ studie om lärares användning av högläsningsboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Louise Forsgren; Sara Hedström; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; läsning; normer; normkritik; grundskolans tidigare år från förskoleklass till årskurs 3;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat tio grundskolelärare i årskurs 1 till 3 om högläsning. Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskolelärare i årskurs 1-3 resonerar kring momentet högläsning och de motiverar sitt val av högläsningsbok samt undersöka respondenternas utsagor utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER