Sökning: "Språkutveckling genom böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Språkutveckling genom böcker.

 1. 1. Högläsning i förskolan : förskollärares uppfattning om högläsning i verksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Lundberg; Eleonor Malmsten; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; literacy; preschool; language development filtrering: peer reviewed; engelska och svenska artiklar; från 2008; preschool; kindergarden; early childhoodeucation;

  Sammanfattning : Forskning visar att en sjuttonåring som regelbundet har läst och/eller lyssnat till texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd medan en sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat till texter har ett ordförråd på ca 15 000-17 000 ord (Dole, Duffy, Roehler, & Pearson, 1991). Syftet med studien är att skapa större kunskap kring högläsning i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens påverkan på barns språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om högläsningens påverkan på barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Magnusson; Emma Sandahl; [2019]
  Nyckelord :högläsning; samtal; språkutveckling; böcker och miljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att högläsning påverkar barns språkutveckling genom att undersöka hur förskollärare resonerar kring högläsning i förskolan. Ämnet högläsningens påverkan på barns språkutveckling var intressant att undersöka eftersom tidigare studier har visat att högläsning är av betydelse för barns språkutveckling samt att vårdnadshavare läser allt mindre för sina barn i hemmet. LÄS MER

 3. 3. ”Barnen har en ny relation till böcker idag…” : en studie om högläsning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Lunneryd; Arnesa Muric; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; förskola; språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning: Förskolan har ett uppdrag att stödja barns språk, tanke och kunskapsutveckling. Pedagoger bör tillämpa olika språkliga verktyg för att utmana barn i deras språkutveckling. Dessa verktyg kan exempelvis vara högläsning (Bjar & Liberg 2010 s. 17). LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : Pedagogers erfarenhet av arbete med flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Ryd; Sandra Svedenfors; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; erfarenhet; pedagoger; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av vad pedagoger 1på två förskolor i olika kommuner i södra Sverige har för erfarenheter av sitt dagliga arbete med de flerspråkiga barnens språkutveckling, samt vilka metoder de använder sig utav i förskolans verksamhet. Det skrivs in allt fler barn med annat modersmål än svenska i förskolorna i Sverige idag. LÄS MER

 5. 5. Boksamtal i förskolan : förskollärares roll i barns språkutveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Borgh; Jenny Follrud; [2018]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; boksamtal;

  Sammanfattning : Inledning En kommun i södra Sverige har investerat i ett utvecklingsarbete som heter Levande läsning för att stärka bland annat förskollärares roll i barns språkutveckling under boksamtal. Förskollärares medvetna förhållningssätt i boksamtal leder till att barns språk utvecklas i sociala samspel med andra samt att barns nyfikenhet och intresse för böcker uppmuntras. LÄS MER