Sökning: "Språkval"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Språkval.

 1. 1. “I am myself”: Effekter av språkval och mottagardesign i svensk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Anna Blixt; [2020]
  Nyckelord :Språkattityder; språkval; mottagardesign; kodväxling; svenska; engelska; marknadsföring; reklamfilm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkinlärningsstrategier : En fallstudie av ett flerspråkigt par och dess strategier för inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :Språkval; inlärningsstrategier; svenska som andraspråk; språkinlärning; flerspråkiga familjer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka språkinlärningsstrategier som två vuxna andraspråksinlärare i ett flerspråkigt par tillämpar och vad som påverkar valet av sådana strategier. Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats och har formen av en fallstudie med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, vari antalet deltagare utgörs av två vuxna inlärare av svenska som andraspråk som har kinesiska som förstaspråk och engelska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. "Får jag prata engelska med er?" : En språkvetenskaplig studie om språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Buza; [2020]
  Nyckelord :språkattityder; språkval; företagskommunikation; translanguaging; tillhörighetskänsla;

  Sammanfattning : Med globaliseringen har även företag vuxit ur de lokala marknaderna och blivit till globala aktörer. Globala koncerner som är verksamma i världens olika länder har bidragit till skapandet av flerspråkiga arbetsmiljöer och mötesplatser. LÄS MER

 4. 4. Svenskläraren sa att jag inte skulle vara här : En studie om gymnasieelevers upplevelser av att läsa svenska respektive svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maryam Mousavi; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; språkval; identitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tolv gymnasieelever upplever sin skolgång med SVA och svenska, samt vilka faktorer som påverkar elevernas ämnesval. Studien belyser också på vilket sätt modersmålet påverkar SVA- elevernas språkidentitet. LÄS MER

 5. 5. Attitydskillnader till svenskan bland studenter : En attitydundersökning bland studenter vid olika universitetsprogram vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Claudia Wottle; [2019]
  Nyckelord :språkval vid universitetet; attityder; engelska i undervisningen;

  Sammanfattning : Engelskan tar idag stor plats vid universitetet. För att utbildning och forskning ska kunna vara internationellt gångbara måste det kunna ske ett utbyte på såväl utbildningsnivå som forskarnivå både till och från Sverige och då behöver engelska kunna användas. LÄS MER