Sökning: "Sri Lanka"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden Sri Lanka.

 1. 1. Considering future precipitation in delineation locations for water storage systems - Case study Sri Lanka

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kanchana Bandaranayake; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; Physical Geography; Locating new water resources; Water scarcity; Consideration of climatic changes; Future precipitation; Pairwise comparison; Sri Lanka; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Demand for the usable water is accumulating globally in parallel with the population growth and the industrial revolution. Nevertheless, availability and accessibility of the usable water is progressively subsiding due to many environmental and socio-economic reasons. LÄS MER

 2. 2. “What Is the 'Problem' Represented to Be?” - A thematic discourse analysis of six reports on the human rights abuses and lived effects of LGBTQIAP+ persons in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Nishani Holm; [2021]
  Nyckelord :LGBTQIAP ; Sri Lanka; WPR; NGO reports; discourse; gender; sexual orientation; human rights; penal code; representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : NGOs are influential actors in world politics and development efforts. During the last decade increasing numbers of NGOs, international and national, have been reporting on the violations of the human rights of LGBTQIAP+ persons and the challenges these people face in their lives. LÄS MER

 3. 3. Den historiska utvecklingen av internationell adoption på Sri Lanka - I linje med barnets bästa?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Sandström; [2021]
  Nyckelord :internationell adoption; barnhandel; principen om barnets bästa; Sri Lanka; Barnkonventionen; Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationell adoption; Law and Political Science; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer upp på institutioner i landet. LÄS MER

 4. 4. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. LÄS MER

 5. 5. Vardagslivet i skuggan av den moderniserade staden: En fallstudie av ett förflyttningsprojekt i Colombo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kristoffer Skill; Malin Wickström; [2020]
  Nyckelord :Modernization; Neoliberalism; Displacement; Social control; Social space; Informality;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie som berör ett förflyttningsprojekt av invånare i informella bosättningar, allmänt känt som slumområden, i Sri Lankas kommersiella huvudstad Colombo. FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030 belyser utvecklingen av den informella bostadssektorn som ett problem i flera utvecklingsländer, däribland Sri Lanka. LÄS MER