Sökning: "Stéfanie Bayzada"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stéfanie Bayzada.

  1. 1. Läromedelsanalys - Sveriges nationella minoriteterna i ett urval läromedel i historia

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Stéfanie Bayzada; [2018]
    Nyckelord :historia; läromedel; läromedelsanalys; minoriteter; semiotisk bildanalys; svensk historia; Sveriges nationella minoriteter; textanalys;

    Sammanfattning : Detta arbete är en läromedelsstudie med inriktning mot gymnasiet och syftar till att undersöka hur Sveriges nationella minoriteter framställs i läromedel i historia. De läromedel som undersökts är utgivna under både Lpf94 och GY11 och har analyserats utifrån dikotomiska par och semiotisk bildanalys. LÄS MER