Sökning: "Stadsplanelag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Stadsplanelag.

  1. 1. Svenska stadsplaner och stadsplaneideal genom tiden och dess koppling till politiken och juridiken

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Jessica Himo; [2018]
    Nyckelord :Urban Planning; City Planning; Town Planning; Urban History; Urban Politics; Urban Design; Stadsplaner; Stadsplanering; Stadsplanedesign; Stadsplanehistoria; Byggnadsstadgor; Stadsplanelag;

    Sammanfattning : De svenska städerna har genom tiderna planerats på olika sätt och olika visioner och mål har styrt städernas utformning. Under 1600-talet stod städernas handel i fokus och städerna planerades på ett schematiskt sätt med tullar i flera väderstreck. Städer som var viktiga för landets försvar utformades med befästningar i utkanterna. LÄS MER