Sökning: "Stadsplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Stadsplaner.

 1. 1. Svenska stadsplaner och stadsplaneideal genom tiden och dess koppling till politiken och juridiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Himo; [2018]
  Nyckelord :Urban Planning; City Planning; Town Planning; Urban History; Urban Politics; Urban Design; Stadsplaner; Stadsplanering; Stadsplanedesign; Stadsplanehistoria; Byggnadsstadgor; Stadsplanelag;

  Sammanfattning : De svenska städerna har genom tiderna planerats på olika sätt och olika visioner och mål har styrt städernas utformning. Under 1600-talet stod städernas handel i fokus och städerna planerades på ett schematiskt sätt med tullar i flera väderstreck. Städer som var viktiga för landets försvar utformades med befästningar i utkanterna. LÄS MER

 2. 2. Den (o)föränderliga staden - en studie av stadsplaneteorier : The (un)changeable city - a study of urban planning theories

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Jonas Hallberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som analysen framhäver så innehåller stadsplanetyperna spår av varandra. Då stadsplanering är en lagrande, oändlig process, där vår tids stadsplaneringsbygge lagras på äldre stadsplanering, innehåller alla våra kända stadsplaneideal någon form av äldre ideal. LÄS MER

 3. 3. IoT användning inom kommunal verksamhet : – i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lise-Lott Winnberg; Mimmi Jackléus; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; IoT; digitalisation; Digitaliseringsmyndigheten; municipality; application; maintenance; information system; remote connection; e-services; public sector; SKL; government; IoT municipality; IT municipality; digitisation municipality; strategy; Internet of things; IoT; digitalisering; Digitaliseringsmyndigheten; kommun; tillämpning; underhåll; informationssystem; fjärranslutning; e-tjänster; offentlig sektor; SKL; regeringen; IoT kommun; IT kommun; digitalisering kommun; strategi;

  Sammanfattning : Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner förnybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägdaföretag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpningar av detta på olika delar i samhället. LÄS MER

 4. 4. Study cases of energy, microclimate and aeraulic simulations at district scale:  engineering and management frameworks for smarter urban development

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Thomas Pinol; [2017]
  Nyckelord :sustainable urban development; simulation tool; district design; energy; comfort; microclimate; aeraulic; engineering and management framework; return of experience; hållbar stadsutveckling; simuleringsverktyg; distriktsdesign; energi; komfort; mikroklimat; aeraulisk; teknik- och ledningsramar; erfarenhet av erfarenhet.;

  Sammanfattning : With population growth and climate change issues, cities will face social, economic and environmental challenges. They are accountable for most of the energy consumption and GHG emissions, and the building sector represents roughly 40% of the final energy consumption worldwide. LÄS MER

 5. 5. Hur skapar man en funktionsintegrerad miljö? : Är den alltid önskvärd?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nina Hannula; [2015]
  Nyckelord :funktionsseparering; funktionsintegrering; Värnanmo;

  Sammanfattning : Samhällsplaneringen har under lång tid styrts av separering mellan olika samhällsfunktioner för att undvika konflikter. En tydlig separering som har ägt rum är funktionssepareringen mellan arbetsplatser och bostäder. LÄS MER