Sökning: "Standardisering"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade ordet Standardisering.

 1. 1. Användning av acceptanskriterier vid riskanalyser - Är det möjligt att använda standardiserade acceptanskriterier i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Oskar Isaksson; Jakob Kullmann; [2020]
  Nyckelord :Risk assessment; risk acceptance criteria; standardization; land use planning; societal risk; individual risk; guidelines Riskvärdering; acceptanskriterier; standardisering; fysisk planering; samhällsrisk; individrisk; riktlinjer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for constructions and buildings that can increase the risk levels, it is required by Swedish law to conduct risk assessments. These risk assessments need to prove that the planned construction or building does not increase the risk levels above an unacceptable limit. LÄS MER

 2. 2. Den nödvändiga, men tidsödande dokumentationen - En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning om dokumentation och standardisering inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jacob Dahlberg; Daniel Ahlbeck; [2020]
  Nyckelord :Social services; documentation; standardization; standardized assessment instruments; professionalism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the last few decades there has been a steep increase in documentation and administrative procedures in the Swedish public authorities. This development has also affected the social services in which primarily social workers are employed. LÄS MER

 3. 3. Mapping of Material Transportation Routes in Production for Optical Measurement Instruments With The Purpose of Improving Efficiency

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Clara Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Standardisation; Continious Improvements; Deviations; Waste; Efficiency; Standardisering; Ständiga förbättringar; Avvikelser; Slöseri; Effektivisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Röstens fysioterapi : om förebyggande och kurativt arbete mot röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :röstvård; anspänning; röstproblem; sångförmåga; sånghämningar; förebyggande åtgärder; sångundervisning; sånginlärning;

  Sammanfattning : Muskuloskeletala besvär som triggerpunkter eller generellt ökad muskeltonus utgör ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Spända axlar och käkar är exempel på reflexmässiga skyddsreaktioner vid negativ, okontrollerbar stress. LÄS MER

 5. 5. FREDA hela veckan En studie om socialsekreterares upplevelser av standardiserade bedömningsinstrument i arbetet med våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Ohlsson; Per Green; [2019-10-09]
  Nyckelord :Standardisering; Socialtjänsten; Våld i nära relationer; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Standardisering inom det sociala arbetet är något som har tilltagit på senare år. En utvecklingsom inte minst går att se i socialtjänstens arbetet med våld i nära relationer. Ettsamhällspolitiskt angeläget område som länge har mötts av en misstro gällande godtyckligabedömningsmetoder. LÄS MER