Sökning: "Statistik stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden Statistik stockholm.

 1. 1. Vad styr revisorers anmärkningar på börsnoterade bolags redovisning under ISA-701? : En kvantitativ studie av ISA-701

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ellen Johansson; Layla Taher; [2022]
  Nyckelord :audit tenure; Big 4 Auditing; Key Audit Matter; Key Audit Matter; revisionskvalite; informationsassymetrier; ägarkoncentration; företagskomplexitet; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och förklarar vilka faktorer som påverkar antalet problemområden som revisorn identifierar i form av Key Audit Matter-anmärkningar. Studien undersöker om den nya regleringen som ökar kravet på revisorerna, kan hitta samband mellan antalet KAM-anmärkningar i revisionsberättelsen och andra oberoende variabler. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbetsmiljö : Med fokus på stress

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lena Ossiansdotter Hellberg; [2022]
  Nyckelord :Preschool teachers; work environment; stress; framework factor theory; socio- cultural perspective; psychosocial environment and stress; requirements-control-support method; children are not included in the work environment law; statistical problems.; Förskollärare; arbetsmiljö; stress; ramfaktorteorin; sociokulturellt perspektiv; psykosocial miljö och stress; krav-kontroll- stöd metoden; barnen ingår ej i arbetsmiljölagen; statistikproblem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Förskollärares arbetsmiljö med fokus på stress är en masteruppsats i pedagogik med syftet att försöka belysa förskollärares egna uppfattningar. Det fanns många rapporter om förskollärare, arbetsmiljö och stress, på senare år larmrapporter. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskravets påverkan på socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Felix Forsberg; Jonna Lundin; [2021-07-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansinspektionen införde ett amorteringskrav 2016 i syfte att dämpa de svenska hushållens skuldsättning, där effekterna av kravet har blivit ett debatterat ämne bland olika forskare. Målbilden med den här studien är att undersöka om det finns indikationer på att amorteringskravet påverkat de relativa bostadspriserna i socioekonomiskt utsatta områden i förhållande till andra områden i Stockholm och Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Erlang database structures for building statistics in telecommunications : Comparing non-relational and relational databases in Mnesia

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Ptitsin; Lou Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Erlang; Mnesia; Data processing; Database models; Statistics; Erlang; Mnesia; Databearbetning; Databasmodeller; Statistik;

  Sammanfattning : Mobile subscriptions are steadily increasing, making it more relevant to collect data and make useful statistics. To handle these large data sets, robust databases must be built. Two important factors for databases are storing the information persistently and having an adequate read and write speed to the database. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar värdet för småhus i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Albin Irell Fridlund; Idun Cederberg; [2021]
  Nyckelord :Statistics; Applied mathematics; House prices; Property owner; Linear regression; Statistik; Tillämpad matematik; Huspriser; Fastighetsbolag; Linjär regression;

  Sammanfattning : I den här rapporten undersöks hur geografiskt läge, fastighetens fysiska egenskaper och ägandeform påverkar priset för småhus i Stockholms län. Målet med undersökningen är att ta fram en modell, baserad på de faktorer som påverkar bostadspriset mest, som kan användas för att uppskatta en fastighets värde. LÄS MER