Sökning: "Statsstödsrätt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Statsstödsrätt.

 1. 1. Krisstöd till jordbrukare : Vid naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet har statsstödsrätt, framförallt i form av krisstöd, till jordbrukare efter naturkatastrof samt händelse som kan likställas naturkatastrof behandlats. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd. LÄS MER

 2. 2. EU:s statsstödsrätt och miljöskatter : En studie av legitimitet och ändamålsenlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ville Pelling; [2014]
  Nyckelord :Statsstödsrätt; miljöskatter; selektivitet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur EU:s statsstödsregler inverkar på utformningen av miljöskatter på nationell nivå, vidare analyseras också statsstödsreglernas ändamålsenlighet och legitimitet.Statsstödsreglerna innebär ett principiellt förbud mot statligt stöd till företag. LÄS MER

 3. 3. Konkurrenters rättsskydd vid olagligt statsstöd - ett svenskt dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Holmström; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Statsstödsrätt; State Aid Law; Statsstödslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den 1 juli 2013 trädde den nya statsstödslagen i kraft. Den statliga utredning som dessförinnan tillsattes fick bland annat i uppdrag att analysera om det behövdes särskilda bestämmelser för att tredje part inför svensk domstol ska kunna yrka återkrav eller skadestånd under åberopande av genomförandeförbudet i artikel 108. LÄS MER