Sökning: "Statutory Auditing"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Statutory Auditing.

 1. 1. Den frivilliga revisionens påverkan på bankernas kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kevin Liao; Sophie Falk; [2020]
  Nyckelord :Audit exemption; credit assessment; credit risk; small; Frivillig revision; kreditbedömning; kreditrisk; små företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag i Sverige, vilket innebar att små företag får välja om de vill ha en revisor eller inte. Ett av motiven bakom lagändringen var att småföretagens tillväxt skulle öka. För att öka tillväxten krävs finansiering. LÄS MER

 2. 2. Skattebrott bland små företag inom den svenska byggbranschen : Byggbranschens behov av revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Viktor Glimrén Sjöström; Peter Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Audit; Tax Fraud; Construction Industry; False Invoices and Reverse Money Laundering; Revision; skattebrott; byggbranschen; osanna fakturor och penningmaskering;

  Sammanfattning : Tidigare studier och undersökningar visar en utbredd skattebrottslighet inom byggbranschen. Branschen har framförallt haft problem med brottslighet relaterad till svartjobb. LÄS MER

 3. 3. Revisorsrotation : Rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende, revisionskvalitet samt revisorns legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Andersson; Sandra Lidholm; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Auditor independence; auditing quality; audit firm rotation; legitimacy for auditors; ethics code.; Revisor; Revisorns oberoende; Revisionskvalitet; Rotationsregler; Revisorns legitimitet; Etikkod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar både för- och nackdelar med rotationsregler för revisorer. Vissa menar att revisorns oberoende och revisionskvaliteten stärks i samband med rotationsregler då revisorn inte får en nära relation med sin klient. LÄS MER

 4. 4. Tax Penalties in Transfer Pricing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Lindman; [2019]
  Nyckelord :tax penalties; transfer pricing; Skattetillägg; Internprissättning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine both the conditions for levying tax penalties in transfer pricing and the sustainability of the Swedish tax penalty framework in regard to transfer pricing in a post-BEPS world. This question is of relevance as BEPS has resulted in more extensive documentation requirements, affecting both the tax payer’s tax assessment procedure and the Swedish Tax Agency’s auditing practice. LÄS MER

 5. 5. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten : Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Robin Carsting; Johny Einarsson; [2018]
  Nyckelord :statutory sustainability report; examination; auditing; comparability; examination level; amendment; Lagstadgad hållbarhetsrapport; granskning; revision; jämförbarhet; granskningsnivå; lagändringen;

  Sammanfattning : Titel: Den lagstadgade hållbarhetsrapporten: Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektivBakgrund & Problem: Med införandet av krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL ämnade regeringen att göra företagens hållbarhetsinformation mer öppen och jämförbar. Lagen i sig kan uppfattas som allmängiltig och lämnar tolkningen till användarna vilket gör att granskningskraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporten kan uppfattas som lågt ställda. LÄS MER