Sökning: "Stefan Åsbrink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Åsbrink.

  1. 1. Vi måste prata om legitimitet : En studie om Weber, ethos och socialdemokrater

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

    Författare :Amanda Möller Berg; [2015]
    Nyckelord :ethos; retorik; Max Weber; legitimitet; socialdemokrati;

    Sammanfattning : Ethos har inom retoriken alltid haft en stark aristotelisk prägel, ett arv sprunget ur hur talares karaktär framhölls i rättegångar i antikens Grekland. Eftersom retorikens uttryck och användningsområden har utvecklats enormt sedan dess, inte minst inom den politiska retoriken, finns en risk att vi idag begränsas av den uppfattning av ethos beståndsdelar som lever kvar efter Aristoteles. LÄS MER