Sökning: "Stefan Alexiev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Alexiev.

  1. 1. Blockinvesterarens disciplinerande effekt i en förvärvssituation– Kan grodan förvandlas till en prins?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Stefan Alexiev; Joo Sundström; [2011]
    Nyckelord :Blockinvesterare; blockkoncentration; budpremie; förvärv; övervakning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi avser att studera blockinvesterarens betydelse för budpremiens storlek genom att undersöka amerikanska förvärvstransaktioner under tidsperioden 2001-2010. Studien baseras på en deduktiv ansats och är av kvalitativ karaktär. Vidare har sekundärdata bearbetats. LÄS MER