Sökning: "Stefan Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Ali.

  1. 1. Ledarskap och Motivation : Transaktionell och Transformativ ledarskap inom högskola och vård.

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Ali Armand Zeaiter; Stefan Ristic; [2015]
    Nyckelord :Transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; medarbetarnas motivation.;

    Sammanfattning : Medarbetarnas motivation är avgörande för att uppnå organisationens mål. Syftet med studien var att undersöka vilka av de två ledarskapsstilarna (transformativa och transnationella) som har mest påverkan på medarbetarnas motivation.  Undersökningsgruppen bestod av 40 personer. LÄS MER