Sökning: "Stefan Borgman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Borgman.

  1. 1. Upplevelser av metadonprogrammet vid opiatmissbruk

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Stefan Borgman; Fredrik Fisk; [2003]
    Nyckelord :metadon; metadonbehandling; opiatmissbruk; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och sammanställa orsaker till att deltagare i metadonprogrammet avbryter sin behandling samt belysa åtgärder som främjar fortsatt deltagande i metadonprogrammet. Studien är en litteraturstudie där nio artiklar granskats och analyserats. LÄS MER