Sökning: "Stefan Darner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Darner.

  1. 1. Möjligheter och hinder vid transportkonsolidering : En väg mot cirkulär ekonomi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Stefan Darner; Leah Lam; Martin Svensson; [2017]
    Nyckelord :Circular economy; transport consolidation; outbound goods; product requirements; milk run; cross-docking; sustainable logistics; Cirkulär ekonomi; transportkonsolidering; utgående gods; produktkrav; milk run; cross-docking; hållbar logistik;

    Sammanfattning : Idag sker många transporter med låg utnyttjandegrad vilket gör att transportkostnaden per produkt blir hög samtidigt som transporter har en negativ påverkan på miljön. Genom att konsolidera transporter kan utnyttjandegraden av transporterna öka. LÄS MER