Sökning: "Stefan Elez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Elez.

  1. 1. Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump : Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

    Författare :Stefan Elez; [2017]
    Nyckelord :Värmepump; energilösning; Händelö; Kraftvärme; Kraftvärmeverk; Absorptionsvärmepump; Biopanna; Energilösning; EON;

    Sammanfattning : E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. LÄS MER