Sökning: "Stefan Elfström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Elfström.

  1. 1. "En känsla av frihet för vissa"

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Stefan Elfström; [2019]
    Nyckelord :Basinkomst; ekonomiskt bistånd; aktivering; klienter; livskvalité; stigma; rättigheter;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd tänkte sig att deras klienter påverkas av utformningen av nuvarande system samt hur de skulle påverkas om de var med i ett försök med basinkomst. Fem intervjuer genomfördes med socialsekreterare på ekonomiskt bistånd i Malmö. LÄS MER