Sökning: "Stefan Högström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Högström.

  1. 1. Att ta cykeln till arbetet : en studie av Stockholms satsning på cykelpendlare i jämförelse med Köpenhamn och London

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Samhällsgeografi och etnologi

    Författare :Stefan Högström; [2009]
    Nyckelord :bicycle; commuting; stockholm; Copenhagen; London; cykel; pendling; stockholm; köpenhamn; london;

    Sammanfattning : The bicycle is an individual means of transport. Many people prefer to cycle over short distances and in congested areas rather than take travel by car or public transport. This is a study of the use of bicycle as an option for commuting to work. It is a comparison between three cities: Stockholm, Copenhagen and London. LÄS MER