Sökning: "Stefan Hellsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Hellsten.

  1. 1. Ny andlighet, men gamla utmaningar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Stefan Hellsten; [2015]
    Nyckelord :new age; nyandlighet; esoterik; psykoanalys; psykodynamisk teori; religionspsykologi;

    Sammanfattning : Samtidigt med att intresset för traditionell religion mattats av i västvärlden har det skett en tillväxt av en holistisk, individualistisk och framstegsoptimistisk andlighet, så kallad nyandlighet eller new age. Psykologisk forskning har visat att anhängare av denna andlighet på gruppnivå har en profil som eventuellt korrelerar med ohälsa. LÄS MER