Sökning: "Stefan Runberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Runberg.

  1. 1. AIS vs. Radar : En undersökning om aktiva befäls åsikter och uppfattning berörande AIS och radar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

    Författare :Stefan Runberg; [2008]
    Nyckelord :AIS; RADAR; BRIDGEINTEGRATION; MTO; AIS; RADAR; BRYGGINTEGRERING; MTO;

    Sammanfattning : Arbetet är en fallstudie om aktiva nautikers inställning till användandet av AIS och radar ur en navigatorisk synpunkt. Syftet var att få en uppfattning om hur ett av de nyaste elektroniska hjälpmedlen står sig mot ett av de mer inarbetade och beprövade instrumenten som finns ombord på dagens kommersiella fartyg. LÄS MER