Sökning: "Stefan Sundström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stefan Sundström.

 1. 1. Vilket incitamentsprogram? - Svenska bolagens stora fråga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Sundström; Veronika Chan; Stefan Andjic; [2019]
  Nyckelord :Kortsiktiga incitamentsprogram; långsiktiga incitamentsprogram; aktiens totalavkastning; Nasdaq Stockholm; Agentteorin; Stewardship teorin; Managerial Power teorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Författarna ämnar att undersöka vilket incitamentsprogram som är vanligast förekommande bland svenska bolag av: enbart STIP, enbart LTIP eller en kombination av båda. Vidare undersöks om det förekommer en signifikant skillnad i totalavkastningen mellan bolag som använder enbart STIP, enbart LTIP, eller en kombination av båda programmen. LÄS MER

 2. 2. Med historien som vapen – en historiedidaktisk analys av Stefan Sundströms texter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Gustav Sterner; [2013]
  Nyckelord :Historiebruk; Historiemedvetande; Musik; Ideologikritik; Klass; Stefan Sundström;

  Sammanfattning : Syftet med den här texten är att med hjälp av de historiedidaktiska begreppen historiemedvetande och historiebruk analysera hur den den svenska musikern Stefan Sundströms använder historia för att ge uttryck för ideologikritik i sina texter. Sju av hans studioalbum utgör grunden för empirin där den gemensamma kontexten är att de har givits ut under borgerliga regeringar, undantaget Fabler från Bällingebro som ges ut innan valet 2006 men som innehåller låtar som var en del i valrörelsen. LÄS MER

 3. 3. Blockinvesterarens disciplinerande effekt i en förvärvssituation– Kan grodan förvandlas till en prins?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Alexiev; Joo Sundström; [2011]
  Nyckelord :Blockinvesterare; blockkoncentration; budpremie; förvärv; övervakning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi avser att studera blockinvesterarens betydelse för budpremiens storlek genom att undersöka amerikanska förvärvstransaktioner under tidsperioden 2001-2010. Studien baseras på en deduktiv ansats och är av kvalitativ karaktär. Vidare har sekundärdata bearbetats. LÄS MER