Sökning: "Steiner teori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Steiner teori.

 1. 1. "Får jag svära?" : En fenomenologisk studie om ungdomars erfarenheter och uppfattningar om användandet av grovt språk mellan vänner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Sakhong; [2018]
  Nyckelord :phenomenology; youth; interview; friendship; language; perception; experiences.; fenomenologi; ungdomar; intervju; kamratkultur; språkanvändning; uppfattning; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Grovt språk är någonting väldigt förekommande i dagens samhälle, speciellt bland ungdomar. Vad ungdomarna som då använder grovt språk har för erfarenheter och uppfattningar om det skulle därför vara hjälpsamt att veta, så att man kan få en övergripande blick över deras användning av grovt språk. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Magnus Grankvist; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding;

  Sammanfattning : Titel: Crowdfunding i fastighetsbranschen – Ett alternativ i finansiering? Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Magnus Grankvist Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Crowdfunding, Fastigheter, Finansiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka crowdfunding i relation till nystartade- och mindre fastighetsbolag och analysera dess roll i samband med projekt för ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. Metod: Studien har en kvalitativ metod med angreppsätt i litteraturstudie och intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Ensam är inte alltid stark - en studie om kluster inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Reslow; [2016]
  Nyckelord :kluster;

  Sammanfattning : Titel: Ensam är inte alltid stark- en studie om kluster i fastighetsbranschen. Kurs: FF321F Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 högskolepoäng. Författare: Emma Reslow Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Kluster, kvalitativ studie, fastighetsbranschen Syfte: Finns kluster inom fastighetsbranschen egentligen. LÄS MER

 4. 4. Medelstora företags val mellan K2 och K3 - en kvantitativ studie om förklarande faktorer och motiv bakom företags val

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Sofie Ahlberg; Hanna Steiner; [2014]
  Nyckelord :Institutionell teori; Positiv redovisningsteori; K2; K3; SMEs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska företags val under räkenskapsår 2014 som en effekt av lagförändringen gällande K2 och K3. Denna granskning ämnar fastställa bakomliggande motiv till valet samt undersöka om tidigare teori och forskning stödjer dessa och huruvida branschtillhörighet föreligger. LÄS MER

 5. 5. Bron och Attityderna : en undersökning av politiska åsikter kring Öresundsbron

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Hans Cruse; [2008]
  Nyckelord :political ecology; infrastructure; Öresund bridge; human ecology; world-system theory; Social and economic history; Ekonomisk och social historia; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social geography; Socialgeografi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; History and Archaeology; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis deals with past and present political attitudes towards the Öresund bridge. It describes the decision making process which preceded the construction of the bridge, and has a short historical introduction to it. LÄS MER