Sökning: "Stella Lindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stella Lindberg.

  1. 1. Förskolegården som en scen – vilka roller intar pedagogerna? En studie om pedagogers professionella interaktion på förskolegården

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anna Johansson; Stella Lindberg; [2020]
    Nyckelord :aktör; förskola; förskolegården; interaktion; interaktionsmönster; pedagog; pedagogroll; ramanalys; ute;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka komplexiteten i hur pedagogrollen uttrycks ute på förskolegården. Vi har utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv sett förskolegården som en scen och pedagogerna som aktörer vilka spelar olika roller i sin yrkesutövning. LÄS MER