Sökning: "Sten Olsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sten Olsson.

 1. 1. Monazite in metasediments from Stensjöstrand : a pilot study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Andreas Olsson; [2013]
  Nyckelord :pilot study monazit; Stensjöstrand; Sveconorwegian orogen; monazite; metasediments; metasediment; Sveconorvegiska orogenesen; pilotstudie; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Monazit är ett Ree– och Th-bärande fosfatmineral som förekommer i vissa magmatiska och metamorfa bergarter. Mineralet är användbart för datering av den metamorfa utvecklingen och kan bidra till att yt-terligare karaktärisera metamorfosen i en bergart, detta genom att man undersöker zoneringar i kristallerna. LÄS MER

 2. 2. Män som inte läser skönlitteratur : en kvalitativ intervjuundersökning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Martina Olsson; [2009]
  Nyckelord :läsvanor; män; skönlitteratur; ickeläsare; läsning; läsarstudie;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to investigate the reading habits of six men who do not read fiction. The reason for my interest is the fact that men statistically read less fiction than women, and that there are few existing studies of this subject. LÄS MER

 3. 3. "Vilka effekter har införandet av IFRS 3 fått på redovisningen vid företagsförvärv?"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Malmberg; Maria Olsson; Anna Kraiczi; [2008]
  Nyckelord :IFRS 3; värderingsproblematik; verkligt värde; immateriella tillgångar; konvergens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om IFRS 3 efterlevs i svenska börsnoterade företag och om därmed en ”korrekt” bild av förvärven ges när det gäller identifiering, värdering och särredovisning av de immateriella tillgångarna. I litteraturgenomgången redogörs för konvergensprojektet. LÄS MER

 4. 4. Mattesmedjan : Lösningen för elever med matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Birgitta Olsson; [2008]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; Mattesmedjan; pedagogik; Suzuki-metoden;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of my study is to compare Sten Rydhs wiew of learning disabilities in mathematics and his education with current literature and research. I want to explore whether the education of “Mattesmedjan”*, influenced by the Suzuki method, can be the solution for the students with maths problems. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen för e-auktioner inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Löfberg; Sten Olsson; [2003]
  Nyckelord :E-auktioner; fordonsbranschen; utveckling; B2B; inköp; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera utvecklingen av användandet av elektroniska business-to-business auktioner, utifrån ett kundperspektiv i fordonsbranschen. Metod: Denna uppsats präglas av den kvalitativa metoden, för att därigenom ge en ökad förståelse kring utvecklingen av användandet av e-auktioner. LÄS MER