Sökning: "Stephanie Freiin Von Zedlitz-neukirch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stephanie Freiin Von Zedlitz-neukirch.

  1. 1. Barn som vittnen, ålderns effekt på korrekthet och metakognition vid sekventiell- och eliminerings line-up.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Stephanie Freiin Von Zedlitz-Neukirch; [2014]
    Nyckelord :Line-up; sekventiell; eliminering; konfidens; barn som vittnen; metaminne; metakognition; över och underkonfidens.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Barn som vittnen får ofta försöka identifiera gärningsmannen i olika former av line-up. Subjektiva bedömningar av vittnens korrekthet sker både av vittnet själv och av rättssystemet, vilket i olyckliga fall kan få negativa konsekvenser för offer och felaktigt misstänkta. LÄS MER