Sökning: "Stephanie Modigh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stephanie Modigh.

  1. 1. Att leva med urininkontinens – kvinnors erfarenheter och inverkan på dagligt liv: En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Stephanie Modigh; Amalia Norstedt; [2018]
    Nyckelord :experiences; impact on daily life; nursing; urinary incontinence; erfarenheter; inverkan på dagligt liv; omvårdnad; urininkontinens;

    Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt hälsoproblem bland kvinnor. Många kvinnor lever i tystnad med sin urininkontinens och söker inte vård på grund av okunskap och skam. Om kvinnor och sjuksköterskor fick mer kunskap om urininkontinens skulle problematiken för kvinnor med oro och skam inte vara lika utbredd. LÄS MER