Sökning: "Stephanie Urthaler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stephanie Urthaler.

 1. 1. Tränas förmågorna i ämnet fysik? : En innehållsanalys av lärarnas planeringar, LPP:er samt hur lärarna övar förmågorna med eleverna i ämnet fysik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stephanie Urthaler; [2017]
  Nyckelord :Physics; abilities; open guided combined lesson; local educational plan LPP; interview by email; Fysik; förmågor; öppen guidad kombinerad undervisning; lokal pedagogisk planering LPP; intervju per e-post;

  Sammanfattning : Abstract - Which abilities are the students training in the subject of physics? The purpose of this study was to examine teachers' plans, LPPs (Local Educational Planning) to see which abilities are trained and how. I have created a content analysis of the teachers' plans, LPPs and how the teachers practice the abilities of the students in the subject of physics. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar eleverna två olika faktatexter? : En textanalys av två olika faktatexter samt hur eleverna förstår och diskuterar textinnehållet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stephanie Urthaler; Maryam Abbo; [2016]
  Nyckelord :Läsförståelse; läromedelstexter; faktatexter; textanalys; fokusgrupper;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how students understood the two selected textbooks and which text students perceived as clearly and what it could depends on. We analyzed two textbooks of the same genre and theme in the subjects” Swedish and History”. LÄS MER