Sökning: "Steven Chamoun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Steven Chamoun.

  1. 1. P/E-talseffekten : Kvantitativ studie av P/E-talseffektens existens på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Vivianne Hawsho; Steven Chamoun; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Investerare strävar efter en hög tillväxt, vilket inneburit att investeringsstrategier blivit allt viktigare. Nyckeltal har därför fått ett stort fokus, som bidragit till diskussioner kring huruvida information runt dessa nyckeltal kan ge större tillväxt. P/E-talet är ett av dessa nyckeltal. LÄS MER