Sökning: "Steven Privat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Steven Privat.

  1. 1. Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Steven Zhao; Lovisa Harryzon; [2013]
    Nyckelord :skattning; byteskostnad; pensionsförsäkring; svenska; marknaden; privat; mikroekonomi; konkurrens; shy; salies; metod;

    Sammanfattning : .... LÄS MER