Sökning: "Stina Årman Assargård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Årman Assargård.

  1. 1. Språkbarriärers inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lisabet Wirtberg; Stina Årman Assargård; [2021-03-02]
    Nyckelord :Språkbarriär; sjuksköterska; kommunikation; omvårdnad; bemötande; patientsäkerhet; vårdrelation.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete grundas i vårdrelationen. En förutsättning fördet är att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar. Då migrationen till Sverige ökar är språkbarriärer vanligt förekommande. LÄS MER