Sökning: "Stina Adler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Adler.

  1. 1. ”När min kompetens tillvaratas på ett bra sätt” – skolpsykologers upplevelser av att arbeta i elevhälsan

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Stina Adler; [2015-06-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva under vilka omständigheter skolpsykologer upplever att deras kompetens tillvaratas i elevhälsan. Sju intervjuer genomfördes utifrån Critical Incident Technique och analyserades med innehållsanalys. LÄS MER