Sökning: "Stina Aurich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Aurich.

  1. 1. Paul Hindemith : Sonat för althorn och piano

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

    Författare :Stina Aurich; [2015]
    Nyckelord :examenskonsert; horn; althorn;

    Sammanfattning : .... LÄS MER