Sökning: "Stina Björnsund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Björnsund.

  1. 1. Patientens upplevelse av utlokalisering – En intervjustudie

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Stina Björnsund; Pontus Petersson; [2020-08-05]
    Nyckelord :Patientens upplevelse av utlokalisering – En intervjustudie;

    Sammanfattning : Bakgrund: Som konsekvens av den platsbrist som råder i svensk sjukvård idag harutlokalisering blivit ett växande fenomen. Det kan resultera i att avdelningar tar emotpatienter de saknar sjukdomsspecifik erfarenhet kring. LÄS MER