Sökning: "Stina Burke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Burke.

  1. 1. Nyanlända gymnasieelevers uppfattningar av den svenska skolan med fokus på delaktighet och språkutveckling En vinjettstudie på två skolor

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Stina Burke; Maria Ljung; [2020-01-16]
    Nyckelord :Nyanlända; delaktighet; andraspråkutveckling; lärarengagemang; sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om några nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om egen språkinlärning och delaktighet i skolan.Teori: Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utgjorde vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER