Sökning: "Stina Celander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Celander.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter avarbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Stina Celander; Isabelle Lindgren; [2021]
    Nyckelord :Management; Nurses; Occupational stress.; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterskor.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det intensiva och påfrestande arbetet inom hälso- och sjukvården visade sig kunna leda till arbetsrelaterad stress. En hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar var orsaker som kunde öka stressen hos sjuksköterskorna. LÄS MER