Sökning: "Stina Listrup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Listrup.

  1. 1. Sociala mediers påverkan på unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie 

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Stina Listrup; Lovisa Karlsson; [2021]
    Nyckelord :Självbild; Sociala medier; ångest; kroppshets;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sociala medier upplevdes påverka unga kvinnors självbild i åldrarna 17-26 år. Tidigare forskning visade att sociala medier gjorde individen självkritisk vilket påverkade självbilden negativt. LÄS MER